Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΚτΠ Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. (ΚτΠ ΑΕ) προσφέρει προς χρήση τον δικτυακό της τόπο και παρέχει μέσω αυτού ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις δράσεις που προκηρύσσει στο πλαίσιο του «Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Δράσεων Κρατικών Επενδύσεων της ΚτΠ ΑΕ" υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου και της εφαρμογής καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/εφαρμογών της ΚτΠ ΑΕ, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

 1. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στο δικτυακό τόπο και τις εφαρμογές της ΚτΠ ΑΕ και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς για λογαριασμό του (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπει την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και τις εφαρμογές της ΚτΠ ΑΕ.
 2. Η ΚτΠ ΑΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου και των εφαρμογών που φιλοξενεί σε αυτόν καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. Παρόλα αυτά, η ΚτΠ ΑΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του δικτυακού τόπου των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει στο πλαίσιο των εφαρμογών της από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτών, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτών, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτούς, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.
 3. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των δικτυακών εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΚτΠ ΑΕ, είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη) που του έχουν χορηγηθεί. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (σύμβουλο, λογιστή κτλ.) μέσω του οποίου χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία.
 4. Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των δικτυακών εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΚτΠ ΑΕ, οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του με την δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη όσο και κατά τη χρήση των ως άνω ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΚτΠ ΑΕ.
 5. Οι πληροφορίες κάθε φύσης που παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο και τις εφαρμογές της ΚτΠ ΑΕ, ενημερώνονται και αναδημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της εταιρίας. Η ΚτΠ ΑΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο και τις εφαρμογές οι οποίες περιέχονται σε αυτόν ή στις οποίες αυτός παραπέμπει. Ωστόσο, η ΚτΠ ΑΕ δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης από τη χρήση των πληροφοριών αυτών και των ως άνω παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΚτΠ ΑΕ. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση για την ακρίβεια τους εκπεφρασμένη ρητώς ή και συναγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο.
 6. Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης της δικτυακής εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΚτΠ ΑΕ δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα και η παρεχόμενη μέσω αυτής ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο και σε καμία περίπτωση την ΚτΠ ΑΕ.
 7. Η ΚτΠ ΑΕ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου και των εφαρμογών της θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η ΚτΠ ΑΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο δικτυακός τόπος και οι εφαρμογές τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
 8. Η ΚτΠ ΑΕ δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΚτΠ ΑΕ.
 9. Η ΚτΠ ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω του δικού του δικτυακού τόπου (από συνδέσμους - links). Εκτός των συμπεφωνημένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και σχεδίων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΚτΠ ΑΕ. Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης γενικότερα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του, ώστε να μην θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι επισκέπτες/χρήστες κατανoούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να τροποποιούν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος.
 10. Μετά την εξασφάλιση των τυχόν -κατά περίπτωση- απαιτουμένων εγκρίσεων, η ΚτΠ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και της εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες της.
 11. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, των εφαρμογών και εν γένει των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΚτΠ ΑΕ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.