Περιφέρειες
Συνολικός Π/Υ του ΕΠ/ΠΕΠ
Κάλυψη (%)
Ηλεκτρονικά Κατατεθειμένες Αιτήσεις
 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
18.100.000,00 € 169,72% 4673
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4.000.000,00 € 353,45% 2127
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
800.000,00 € 275,71% 330
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
800.000,00 € 379,11% 494
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
450.000,00 € 425,03% 299
ΑΤΤΙΚΗΣ
6.000.000,00 € 0,00% 0
Σύνολα 30.150.000,00 € 7.923